เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ผลิตภัณฑ์

RUNN CLEAT SYSTEM


RUNN CLEAT SYSTEM
Cleat จะเชื่อมติดกับจันทัน หรือเสาตามระยะที่กำหนดในแบบ เป็นตัวยึด Purlins เข้ากับจันทัน หรือยึด Girts เข้ากับเสา มีรูเจาะใช้สำหรับใส่ Bolt ซึ่งจะมีรูเจาะหลายลักษณะขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ ซึ่งตามมาตรฐานการติดตั้ง Cleat 2 รู จะใช้สำหรับติดตั้งแปแบบทาบประกบ (Lapped) และ Cleat 4 รู สำหรับการติดตั้งแบบต่อชน