เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

เหล็กเคลือบสังกะสี

GALVASPAN™ STEEL

เหล็กเคลือบสังกะสีกัลวาสแปน (GALVASPAN™ STEEL) เป็น เหล็กโครงสร้างที่ผ่านขั้นตอนการเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีชุบร้อนอย่างต่อ เนื่อง มีลายดอกสังกะสีที่เรียงตัวกันอย่างสม่าเสมอ มีค่าความต้านทานแรงดึง ณ จุดครากไม่น้อยกว่า 450 MPa ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จากัด เหมาะสาหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น แปหลังคาเหล็ก และ โครงคร่าวผนัง เป็นต้น

เหล็กเคลือบสังกะสีกัลวาสแปน (GALVASPAN™ STEEL) ผลิตด้วยกรรมวิธีการเคลือบสังกะสีคุณภาพสูง และด้วยผิวเคลือบสังกะสีนี้เอง จึงทาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติการใช้งานที่ดี มีความทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนาเอาไปใช้งานของ วิศวกร สถาปนิก และ เจ้าของโครงการได้เป็นอย่างดี

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสังกะสีกัลวาสแปน (GALVASPAN™ STEEL) เกิด จากการนาแผ่นเหล็กมาผ่านขั้นตอนการเคลือบสังกะสีโดยวิธีชุบร้อนอย่างต่อ เนื่อง เริ่มจากขั้นตอนการปรับสภาพผิวให้เรียบและการทาความสะอาดพื้นผิวจากนั้นผ่าน เข้าสู่กระบวนการเคลือบด้วยสังกะสีของบลูโคป สตีล ซึ่งทุกขั้นตอนการผลิตถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสังกะสีกัลวาสแปน (GALVASPAN™ STEEL) ที่มีคุณภาพสูง

คุณสมบัติที่โดดเด่นของเหล็กเคลือบสังกะสีกัลวาสแปน

การต้านทานการกัดกร่อน

การ เคลือบสังกะสีและขั้นตอนการควบคุมการเคลือบที่มีประสิทธิภาพของบลูสโคป สตีล ทาให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสังกะสีกัลวาสแปน (GALVASPAN™ STEEL) มีมาตรฐานสูงในการต้านทานการกัดกร่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเหล็กกล้าละมุน (Mild Steel) และเหล็กเคลือบสังกะสีชุบร้อนแบบไม่ต่อเนื่อง (batch dipped galvanized steel)

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

กระบวนการเคลือบสังกะสีชุบร้อนแบบต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสังกะสีกัลวาสแปน (GALVASPANTM STEEL) ทาให้มีคุณสมบัติในเรื่องของความแกร่งของเนื้อเหล็ก, การยึดเกาะของสารชั้นเคลือบ และการต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าเหล็กเคลือบสังกะสีทั่วไปที่ต้องมีการ ทาสีทับรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นภายหลัง มีผลทาให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย การติดตั้งและช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษา

ความสามารถในการวางระยะพาดได้มากกว่า

คุณสามารถกาหนดระยะการพาดได้มากกว่า (สูงถึง 12 เมตร ) ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสังกะสีกัลวาสแปน (GALVASPANTM STEEL) ช่วยลดต้นทุนโดยรวมของการก่อสร้าง เป็นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (Hi-tensile) ที่มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อหนึ่งหน่วยน้าหนักประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดีกว่าเหล็กรีดร้อนทั่วไป มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและประหยัดต้นทุน

ง่ายต่อการใช้งาน

เนื่องจากมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อหนึ่งหน่วยน้าหนักที่สูงทาให้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสังกะสีกัลวาสแปน (GALVASPANTM STEEL) ง่ายต่อการขนส่งและการทางานที่หน้างาน